Skocz do zawartości


Zdjęcie

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb


  • Zamknięty Temat jest zamknięty
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 wolfik

wolfik

    Szajbus

  • Moderator
  • 1160 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Warszawa

Napisano 23 czerwiec 2006 - 14:28

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 2014
Wersja Skrócona


PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają
członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarska, przestrzegający zasad
ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego do rybactwa.
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o
rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy
czasowo przebywający w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, ze młodzież do
16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach
własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby
pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.
6. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby
pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo – spławikową maja prawo wędkować
dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza
wędkowania opiekuna na jedną wędkę;
b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej,
posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową. Przekazanie uprawnień nie
wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.
7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart wędkarskich,
pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez zarząd
okręgu PZW. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem
uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
8. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze
swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez
konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i
zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym
łowienie na dwie wędki.

OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, zezwolenie wydane
przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie
2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy
wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi
w niniejszym Regulaminie.
3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na
nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie
odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą
wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.
5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z
haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum
5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody
sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa,
8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana
koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić
o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji
publicznej.
9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu
PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej
ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

ZASADY WĘDKOWANIA

1. Wędka
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30
cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a) jednym haczykiem z przynętą albo
b) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym
każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały
one poza obwód koła o średnicy 30 mm albo
c) w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa
haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie
wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm,
d) przy połowie ryb spod lodu:
- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza,
rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód kola o średnicy 20 mm albo
sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć
nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o
średnicy 20 mm.

2. Przynęty
a) Jako przynęty mogą być stosowane:
- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
- przynęty sztuczne;
b) Zabrania się stosować jako przynęt (zanęt):
- zwierząt i roślin chronionych,
- ikry rybiej;
c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku
stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem
ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym;
d) przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np ciasta i pasty). Do
przynęt tych umownie zalicza się też sery;
e) przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub
sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie
większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).

3. Wędkowanie
3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem wód
krainy pstrąga i lipienia (wymienionych w odrębnym informatorze PZW), gdzie wolno wędkować
tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu (l godz. przed wschodem słońca i l godz, po
zachodzie słońca).
3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach
ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w
obrębach ochronnych i hodowlanych.
3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:
a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,b) sprzedawać złowionych ryb,
c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych
urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych
służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,
e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych
rybackich narzędzi połowu,
f) łowić metodą ,,szarpaka“,
g) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
h) wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
i) łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej (od zmierzchu do świtu) w jeziorach i
zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września,
j) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,
k) kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
l) wędkować z mostów,
m) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać
wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Ryby
łososiowate i lipienie, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.
Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się
przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz. W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb,
niż wynika to z limitów dobowych.
3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością
wypuszczone do wody
3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek amurski i
sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do
innych wód.
3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami
spinningową lub muchową.
3.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz
stosowania zanęt
3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na
przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie
więcej niż 1 m x l m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.
3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały
pozyskane - z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w
stanie żywym można przechowywać w specjalnym sadzyku lub w siatce jak w pkt 3.5.

DOZWOLONE METODY POŁOWU

1. Metoda gruntowo - spławikowa
1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo - spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki,
każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.
1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.
1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych
odstępów od innych wędkujących:
a) łowiąc z brzegu - 10 m,
b) między łodziami lub brodząc - 25 m,
c) między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m,

2. Metoda spinningowa
2.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką
zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie
spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na
lince.
2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych
odstępów od innych wędkujących:
a) łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,
b) łowiąc z łodzi - 50 m.

3. Metoda trolingowa
3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z
jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym
silnikiem, żaglami lub silą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten
sposób przynęt naturalnych.
3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m
od innych wędkujących.

4. Metoda muchowa
4.1. Łowienie ryb metodą muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną
w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami,każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza,
rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. Inne linki niż
sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których
długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod
sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia
linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.
4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od
innych wędkujących:
a) z brzegu lub brodząc - 25 m,
b) z lodzi - 50 m.

5. Metoda podlodowa
5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną
wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę
uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu - dowolnego kształtu i koloru, o długości nie
większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.
5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi
zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.
5.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.
5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite
ryby należy przechowywać w pojemnikach.
5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m
od innych wędkujących.
5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.

OCHRONA RYB

Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy
ogonowej. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
- boleń do 40 cm,
- brzana do 40 cm,
- certa do 30 cm,
- głowacica do 70 cm,
- jaź do 25 cm,
- jelec do 15 cm,
- karp do 30 cm (nie dotyczy rzek),- kleń do 25 cm,
- lin do 25 cm,
- lipień do 30 cm,
- łosoś do 35 cm,
- miętus:
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm;
b) w pozostałych wodach do 25 cm
- okoń do 15 cm (za wyjątkiem wód ujętych w informatorze wód krainy pstrąga i lipienia),
- pstrąg potokowy do 30 cm,
- rozpiór do 25 cm,
- sandacz do 50 cm,
- sapa do 25 cm,
- sieja do 35 cm,
- sielawa do 18 cm,
- sum do 70 cm,
- szczupak do 50 cm,
- świnka do 25 cm,
- troć do 35 cm,
- troć jeziorowa do 50 cm,
- węgorz do 50 cm,
- wzdręga do 15 cm.

2. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
- boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia,
- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca,
- brzanka i brzana karpacka - od 1 stycznia do 31 grudnia,
- certa:
a) w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia - od l września do 30 listopada;
b) w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach - od 1 stycznia do 30
czerwca;
- głowacica - od 1 marca do 31 maja,
- lipień - od l marca do 31 maja,
- łosoś:
a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku - od 1 października do 31 grudnia,
w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele;
b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia - od 1 grudnia do końca lutego, wokresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele;
c) w pozostałych rzekach - od 1 października do 31 grudnia;
- miętus - od 1 grudnia do końca lutego;
- pstrąg potokowy:
a) w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz
w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki
Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach - od 1 września do 31 stycznia;
b) W pozostałych wodach - od l września do 31 grudnia;
- sieja - od 1 października do 31 grudnia,
- sielawa - od l października do 31 grudnia,
- sandacz - od l stycznia do 31 maja,
- sapy - od 1 kwietnia do 31 maja,
- sum:
a) W rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi - od 1 grudnia do 31 maja;
b) w pozostałych wodach - od l listopada do 30 czerwca;
- szczupak - od l stycznia do 30 kwietnia,
- świnka - od 1 stycznia do 15 maja,
- troć:
a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku - od l października do 31 grudnia;
w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele;
b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia - od l grudnia do końca lutego; w
okresie od l marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele;
c) w pozostałych rzekach od l października do 31 grudnia;
- troć jeziorowa - od 1 września do 31 stycznia,
- węgorz - od 15 czerwca do 15 lipca.

3. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w
dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

4. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie
chronionych:
- alosa,
- babka czarna,
- babka czarnoplamka,
- babka mała,
- babka piaskowa,
- ciosa,- dennik,
- głowacz pręgopłetwy,
- głowacz białopłetwy,
- igliczniowate - wszystkie gatunki,
- jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy,
- kiełb białopłetwy,
- kiełb Kesslera,
- kozy - wszystkie gatunki,
- kur rogacz,
- minogi - wszystkie gatunki,
- parposz,
- piekielnica,
- piskorz,
- pocierniec,
- różanka,
- strzebla błotna,
- śliz.

5. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
6. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:
a) W ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli):
- głowacica 1 szt.;
b) W ciągu doby (W godz. 0.00 - 24.00):
- sum l szt,
- troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, (łącznie) 2 szt.,
- lipień, pstrąg potokowy, (łącznie) 3 szt.,
- brzana, karp (łącznie) 3 szt.,
- lin 4 szt.,
- certa 5 szt.,
- węgorz 2 szt.
Łączna liczba złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć
10 szt. w ciągu doby.
7. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach
nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.
8. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, pstrąga tęczowego,
leszcza i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w rozdziale IV, pkt. 3.7. Regulaminu.
9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w zasadach
organizacji sportu wędkarskiego.
10. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów,
okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb,


Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb 2014.pdf
Akty prawne dotyczące wędkarstwa i rybactwa
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych