Skocz do zawartości


Regulamin Forum

Zasady korzystania i zamieszczania postów na forum:

1. Ka?dy post powinien by? zamieszczony w specjalnie do tego przeznaczonym dziale tematycznym.
2. Ka?dy post w tytule powinien zawiera? ogólny opis problemu, a w przypadku galerii okazów - nazw? ryby.
3. Wszelkie posty nie spe?niaj?ce zasad opisanych w punkcie nr 2 b?d? kasowane lub moderowane bez powiadomienia autora.
4. Wszelkie posty umieszczane w niew?a?ciwym dziale b?d? przenoszone przez moderatorów do w?a?ciwego dzia?u bez powiadomienia autora.
5. Wszelkie posty nie spe?niaj?ce w minimalnym stopniu zasad ortograficznych, interpunkcyjnych (wielkie litery na pocz?tku zdania, kropki) i pozbawione logicznej spójno?ci b?d? kasowane lub moderowane bez powiadomienia autora.
6. W przypadku out of topic lub k?ótni w topicu, który rozwija? si? i nawi?zywa? do interesuj?cego tematu, lub porusza? istotne kwestie, moderator ma prawo usuni?cia k?ótni lub pobocznego w?tku bez informowania autorów usuwanych / edytowanych postów; moderator pozostawia jedynie adnotacj? w topicu o dokonaniu edycji / usuni?cia cz??ci postów.
7. Wszelkie naruszenia netykiety (bezpo?rednie publiczne obra?enie innego u?ytkownika) b?d? karane ostrze?eniem. Je?eli sytuacja b?dzie si? powtarza? u?ytkownik zostanie ukarany banem czasowym lub sta?ym.
8. Wszelkie posty nie nios?ce ze sob? tre?ci merytorycznej b?d? kasowane przez moderatorów.
9. Wszelkie posty pozostaj?ce bez ?adnej odpowiedzi d?u?ej ni? miesi?c b?d? kasowane / przenoszone do archiwum bez powiadomienia autora.
10. Moderatorzy maj? prawo do ingerencji w innych, wa?nych i uzasadnionych przypadkach np:
- Post jest wulgarny
- Post zawiera tre?ci pornograficzne
- Post ?amie prawa osób trzecich
- Post jest zwi?zany z piractwem komputerowym
- Post g?osi tre?ci niezgodne z prawem.
11. Wszelkie problemy natury technicznej prosimy kierowa? do moderatorów i administratora (mailem lub dzia? Uwagi do forum).
12. Nabijanie postów, czyli nieuzasadniona krótka odpowied?, maj?ca na celu g?ównie dodanie kolejnej jedynki do licznika postów u?ytkownika jest niedopuszczalna na forum. Notoryczne nabijanie sobie postów b?dzie karane banem.
13. Za tre?ci zamieszczone w postach odpowiedzialny jest ich autor.
14. Prawo do pisania nowych postów oraz do odpowiadania w ju? istniej?cych tematach maj? wy??cznie zarejestrowani u?ytkownicy forum.
15. Wszelkie posty maj?ce charakter reklamy komercyjnej b?d? usuwane - osoby zainteresowane reklam? na forum prosimy o kontakt PW lub mailowy: biuro@wolfik.com
16. Wszelkie posty maj?ce charakter reklamy niekomercyjnej b?d? usuwane lub przenoszone do dzia?u HydePark.
17. Maksymalna wysoko?? obrazka zamieszczonego jako podpis wynosi 80 pixeli. Wszelkie podpisy zawieraj?ce tre?ci wymienione w punkcie 10 regulaminu b?d? usuwane.
18. Zaakceptowanie wype?nionego formularza rejestracyjnego przez u?ytkownika oznacza jego zgod? na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez WOLFIK.COM w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883)
19. Administrator zastrzega sobie prawo do przesy?ania do u?ytkowników za pomoc? poczty elektronicznej tre?ci informacyjnych i reklamowych pochodz?cych z portalu www.splawik.com oraz podmiotów wspó?pracuj?cych.


Czym s? pliki cookies?

Poprzez pliki cookies nale?y rozumie? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, przechowywane na urz?dzeniach u?ytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow? dostosowan? do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.Do czego u?ywamy plików cookies?

Pliki cookies u?ywane s? w celu dostosowania zawarto?ci stron internetowych do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. U?ywane s? równie? w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagaj? zrozumie? w jaki sposób u?ytkownik korzysta ze stron internetowych co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci, z wy??czeniem personalnej identyfikacji u?ytkownika.Jakich plików cookies u?ywamy?

Stosowane s? dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz sta?e. Pierwsze z nich s? plikami tymczasowymi, które pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika, a? do wylogowania ze strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). Sta?e pliki pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies albo do momentu ich r?cznego usuni?cia przez u?ytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególno?ci u?ytkowników strony internetowej, podlegaj? ich w?asnej polityce prywatno?ci.Czy pliki cookies zawieraj? dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy u?yciu plików cookies mog? by? zbierane wy??cznie w celu wykonywania okre?lonych funkcji na rzecz u?ytkownika. Takie dane s? zaszyfrowane w sposób uniemo?liwiaj?cy dost?p do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies

Standardowo oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych domy?lnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urz?dzeniu ko?cowym. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym przes?aniu na urz?dzenie u?ytkownika. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików cookies, mo?e wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje:

Zanim za?o?ysz swój temat sprawd? czy podobny ju? nie istnieje. Wiemy, ?e Twój problem jest wyj?tkowy i jedyny w swoim rodzaju, jednak najpierw przeszukaj forum (wskazane jest u?ycie opcji "Szukaj"), mo?liwe, ?e ju? kto? si? z tym problemem tutaj zg?osi?.
Przed wys?aniem posta prosimy o korzystanie z funkcji "Pisownia" i sprawdzenie czy napisany tekst nie zawiera literówek, b??dów ortograficznych i jest zrozumia?y (adnotacja do pkt. 5).

Zarejestrowanie si? jako nowy u?ytkownik oznacza akceptacj? tego regulaminu.


Zasady zamieszczania zdj?? i postów na forum:

§1
Na forum wolno pokazywa? tylko ryby ?ywe.

§2
Propagujemy C&R, wszystkie zdj?cia zrobione w scenerii innej ni? nad wod? b?d? usuwane i karane ostrze?eniami.

§3
Nasze hobby to pogo? za okazami poszczególnych gatunków, dlatego nie wstawiamy zdj?? tzw. drobnic?.

§4
Prezentujmy nasze okazy jak godnego przeciwnika, a nie rzucon? na ziemi? ofiar?.
mowa tu m.in o fotografowaniu pokotów...

§5
Dozwolone jest wstawianie zdj?? ryb tylko przekraczaj?cych wymiar ochronny i z?owionych poza okresem ochronnym.

§6
Zdj?cia ryb niewymiarowych i z?owionych w trakcie trwania okresu ochronnego b?d? usuwane i karane ostrze?eniami.

§6.1
Dozwolone jest umieszczanie zdj?? ryb z poza granic polski, zgodnie z panuj?cym tam regulaminem po?owu ryb na w?dk?.


Minimalne wymiary ryb prezentowanych na zdj?ciach
amur- 55cm
bole?- 45cm
brzana- 45 cm
certa- 30 cm
g?owacica- 70 cm
ja?- 30 cm
jelec 20 cm
kara?- 20 cm
karp- 45 cm
kle?- 35 cm
kr?p- 20 cm
leszcz- 35 cm
lin- 30 cm
lipie?- 30 cm
?oso?- 40 cm
mi?tus- 35 cm
oko?- 25 cm
p?o? - 25 cm
pstr?g pot./?ród./t?cz - 25 cm
sandacz- 50 cm
sum- 70 cm
?winka- 25 cm
szczupak- 50 cm
to?pyga- 50 cm
tro? w?d./jez.- 40 cm
w?gorz-60 cm
wzdr?ga- 25 cm